انجمن علمی حقوق پزشکی ایران- پیوندهای مرتبط
پیوندهای مرتبط

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/20 | 

مـجـلـه عـلـمـی پـژوهـشـی حـقوق پزشکی
مـجـلـه عـلـمـی پـژوهـشـی اخـلاق پزشکی
مـجـلـه عـلـمـی پـژوهـ
شـی اخـلاق زیستی
مـجـلـه عـلـمـی پـژوهـشـی تـاریـخ پـزشکی
مـجـلـه عـلـمـی پـژوهـشـی فـقـه پـزشـکی
فـصـلـنامه عـلـمی آمـوزشی حــقوق کـــودک
مـرکـز تـحـقیقات اخـلـاق و حـقـوق پــزشکی
اتحادیه انجمن های علمی گروه حـقوق ایران
انـــجـمـن عــلـمــی حــقــوق کـــودک ایــران
انـجمن بـین المللی اخلاق زیستی اسلامی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی حقوق پزشکی ایران:
http://iranmedicallaw.ir/find.php?item=1.75.23.fa
برگشت به اصل مطلب